מערכת תשלום קנסות

בשירות מפעילי תחבורה ציבורית


תנאי שימוש

נא קרא הסכם זה ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש באתר "תשלום קנסות" (להלן "האתר") של פיסנטרה בע"מ מרחוב שבטי ישראל 45, רמת השרון, ח.פ. 514115138 (להלן: "פיסנטרה").

האתר מאפשר לנוסעים בתחבורה ציבורית אשר קיבלו הודעת קנס ממפעיל תחבורה ציבורית (להלן: "הקנס"), לשלם את גובה הקנס המעודכן בהתאם למרשמי מפעיל התחבורה הציבורית (נותן הקנס) וזאת באמצעות אתר האינטרנט בכרטסי אשראי, ובלבד שהקנס נמצא אצל מפעיל התחבורה הציבורית בסטטוס "לתשלום". השימוש באתר, מעיד על כך שקראת והבנת את תנאי שימוש אלה ונתת את הסכמתך לתנאים אלה. תנאים אלה חלים על השימוש באתר באמצעות כל מחשב וכל מכשיר אחר אשר מאפשר גישה לאתר (כדוגמת טלפון סלולארי או מחשבי לוח למיניהם), באמצעות רשת האינטרנט או כל אמצעי תקשורת אחר (להלן: " מכשיר תקשורת").

הנך רשאי להשתמש באתר רק בהתאם לכללים המפורטים או מאוזכרים במסמך זה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תעשה שימוש באתר.

1. הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

1.1 "המערכת" – מערכת תשלום קנסות.

1.2 "אתר האינטרנט" - אתר האינטרנט של מערכת תשלום קנסות.

1.3 "החברה" או "פיסנטרה" - חברת פיסנטרה שבבעלותה אתר האינטרנט.

1.4 "מפעיל תחבורה ציבורית" או "מפעיל" - מפעיל תחבורה ציבורית, אשר מאפשר לנוסעיו לשלם קנסות באמצעות מערכת זו, רשימת המפעילים להשתנות מעת לעת.

1.5 "משתמש" – הגורם אשר עושה שימוש במערכת, ומבצע את פעולת הזנת פרטי התשלום, בין אם הוא הנוסע אשר קיבל את הקנס או מי מטעמו.

1.6 "פרטי המשתמש" - תעודת זהות, שם, טלפון ודואר אלקטרוני אשר הוקלדו ע"י המשתמש באתר לטובת בעת תהליך תשלום הקנס.

1.7 "שימוש באתר" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר אשר יסופקו על ידי פיסנטרה.

1.8 "קנס" - המחיר שעל הנוסע בתחבורה ציבורית לשלם עבור נסיעה ללא כרטיס בר תוקף לנסיעתו מעבר לתשלום המקורי אותו נדרש לשלם כפי הקבוע בתקנות התעבורה, תשכ"א -1961 ועשוי להתעדכן מעת לעת על פי חוק.

1.9 "הודעת קנס" – תדפיס אשר קיבל הנוסע מעובד מטעם מפעיל התחבורה הציבורית, אשר מצא לנכון, במסגרת הסמכויות שניתנו לו, להשיט על נוסע תשלום קנס.

1.10 "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

2. שירותי מערכת תשלום קנסות

2.1 השירות הניתן באמצעות מערכת תשלום קנסות הינו תשלום עבור קנס אשר קיבל הנוסע ממפעיל התחבורה הציבורית, על פי הודעת הקנס אשר נמסרה לו ע"י עובד מטעם מפעיל התחבורה הציבורית.

2.2 לא נדרש רישום בכניסה למערכת, המערכת מיועדת למשתמשים מזדמנים אשר קיבלו קנס ממפעיל תחבורה ציבורית והופנו למערכת זו באחד מהמקרים הבאים

2.2.1 הפניה מאתר האינטרנט של מפעיל התחבורה הציבורית.

2.2.2 סריקת קוד QR אשר הופיע על תדפיס הקנס.

2.2.3 הודעת SMS שנשלחה לנוסע אשר קיבל את הודעת הקנס.

2.3 התשלום יתבצע בכרטיס אשראי באופן עצמאי ע"י המשתמש.

2.4 פרטי המשתמש יעודכנו במערכת הקנסות של מפעיל התחבורה ציבורית וכן אישור על ביצוע התשלום במערכת תשלום קנסות

3. מחירים, גביה ותשלומים

3.1 האחריות לקביעת גובה הקנס, מצויה באחריותו של מפעיל התחבורה הציבורית מכוח חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957. גובה דמי הנסיעה כאמור מוסדר בצו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירי נסיעה בקווי השירות באוטובוסים ומחירי נסיעה ברכבת מקומית) התשס"ג 2003. על הנוסע ו/או המתשמש להפנות כל שאלה או תלונה בעניינים אלה נציגי מפעיל התחבורה הציבורית.

3.2 תשלום קנס באמצעות השירות אינו מחייב את המשתמש בעמלת שירותי נוחות (או עמלה דומה) פרט גובה הקנס. עם זאת, פיסנטרה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע מעת לעת, בכפוף לעדכון התקנון בהתאם, כי על תשלום הקנס באמצעות השירות יחויב המנוי בעמלת שירותי נוחות וסכום העמלה יצטרף למחיר הקנס בעת הצגת התשלום.

3.3 יובהר כי השימוש באתר החינמי אינו פוטר אותך מתשלום בגין גלישה ברשת האינטרנט, על פי ובהתאם לתכנית החיוב של חברת התקשורת וספק האינטרנט.

3.4 לא ניתן לבטל תשלום קנס / חיוב באמצעות המערכת.

3.5 אם לא עלה בידי פיסנטרה לגבות את התשלום המגיע למפעיל התחבורה הציבורית מאת המשתמש באמצעות אמצעי התשלום שנמסר לה, תהא פיסנטרה רשאית לפעול לפירעון החוב בכל דרך אחרת לגביית חוב המשתמש לפי שיקול דעתה, לרבות לשוב ולסלוק את כרטיס האשראי של המשתמש עד פירעון מלוא החוב (לרבות סליקת כרטיס אשראי חליפי ככל שעודכן ו/או אושר על-ידי המנוי), וכן לדרוש פירעון החוב מאת המשתמש וזה יפרע את חובו לחברה בתוך 7 ימים מיום שנדרש הוא לכך בכתב. המשתמש יישא במלואו ההוצאות אשר היו כרוכות בגביית חובו.

3.6 בכל מקרה בו יושתו על נוסע הליכים בגין אי תשלום הקנס, אשר אין מקורו במעשה או מחדל של פיסנטרה, יהא זה באחריות הנוסע לפעול ו/או לערער על מתן הליכים אלו בפני מפעיל התחבורה הציבורית.

3.7 ביקש המשתמש לחלוק על חיוב כלשהו בו חויב, יפנה המשתמש אל פיסנטרה או אל המפעיל הרלוונטי בצירוף אישור התשלום בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מ- 45 ימים לאחר שהחיוב הנידון הוצג לראשונה בחשבונו. המנוי ימסור בפניה את כל המידע הרלוונטי. ככלל, פנייתו של המנוי תיבדק ותימסר למנוי תשובה בתוך 15 ימי עסקים.

3.8 בסיום ביצוע תשלום המערכת תפיק אישור תשלום. לבקשת חשבונית מס עבור התשלום, על המשתמש לפנות למפעיל התחבורה הציבורית ממנו קיבל את הודעת הקנס.

4. דרישות טכנולוגיות לשימוש בשירות

השימוש במערכת תשלום קנסות מותנה בכל עת בפעילות תקינה וזמינות של רשת האינטרנט, תקינות המכשיר הנייד ו/או המחשב האישי והדפדפן המותקן על המחשב האישי ועוד. לפיסנטרה לא תהיה אחריות בקשר עם כשל אצל גורמים אלה. הינך מסכים לספק על חשבונך את כל הציוד, התוכנה והגישה לרשת האינטרנט אשר נחוצים על מנת להשתמש בשירותים.

5. אחריות פיסנטרה

5.1 פיסנטרה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי פיסנטרה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל פיסנטרה או אצל מי מספקיה.

5.2 האתר מסופק לך "כמות שהוא" ("As Is") ולפי זמינותו ("As Available") ללא כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פיסנטרה בגין השירות שניתן באתר, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך. פיסנטרה אינה מבטיחה כי האתר יענה על דרישותיך או כי פעולת האתר תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, פיסנטרה מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. פיסנטרה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר. פיסנטרה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר, אפילו אם פיסנטרה הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.

5.3 ככל שהאתר כולל קישורים לאתרים חיצוניים אשר שייכים לצדדים שלישיים, הקישורים והאתרים של צדדים שלישיים כאמור, מסופקים "כמות שהם" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, והשימוש באתרים האמורים יהיה כפוף לכל ההגבלות והתנאים אשר נדרשים על ידי הצד השלישי האמור.

5.4 פיסנטרה תהיה אחראית אך ורק לנזקים הכספיים אשר יגרמו למשתמש, ככל שייגרמו, בשל רשלנותה או בשל הפרת התחייבויותיה על פי תנאי השימוש. אחריותה זו של פיסנטרה תהיה מוגבלת עד לגובה הסכומים אשר שילם המשתמש בשל כך (מותנה בהצגת אישור תשלום ו/או פירוט כרטיס האשראי). בהקשר זה יצוין כי ככל ומדובר בנושאים הקשורים לקנס של מפעילי התחבורה הציבורית במערכת, המשתמש יפנה למוקדי השירות של המפעיל הרלוונטי לקבלת מענה, לרבות ביטול או החזר בגין תשלום שבוצע.

6. השימוש באתר

אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של פיסנטרה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

6.1 הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

6.2 אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

6.3 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא - ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים, ככל שקיימים.

6.4 כל השימושים שנעשים באתר האינטרנט יעשו בהתאם לתנאי שימוש אלה ובהתאם להוראות השימוש הקבועות ביחס לאותו אמצעי בו עושה שימוש המשתמש, כאשר הן מצטרפות לתנאי שימוש אלה ואין בהן כדי לפגוע בתנאי שימוש אלה ו/או לבוא תחתיהם.

7. הקניין הרוחני של החברה

7.1 כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בה ובכל תוכן הכלול בה הינן של פיסנטרה בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לפיסנטרה להשתמש בהם, הינם קניינה הבלעדי של פיסנטרה ויישארו קניינה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים באתר, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאתר הינם בבעלותה הבלעדית של פיסנטרה ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בתנאי שימוש אלה בכדי להעביר אליך כל זכות באתר או בקשר אליו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בו בהתאם לתנאיו של תנאי שימוש אלה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאדום תחבורה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).

7.2 מלבד ככל שהותר באופן מפורש בתנאי שימוש אלה, אתה מסכים שלא: (א) להשתמש, לשנות או לשלב את האתר לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האתר; (ב) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאי שימוש אלה (ככל ויש לך) כל אדם אחר; (ג) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר לטובת צדדים שלישיים; (ד) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האתר או ניסיון לגלות את קוד המקור של האתר; ו/או (ה) להשתמש באתר האינטרנט לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית. מובהר כי זכאותך להשתמש באתר הינו מוגבל ואין הוא כולל שימוש מסחרי כלשהו בשירותי האתר; איסוף ושימוש במידע, תיאורים או מחירים כלשהם; שימוש הנגזר מאתר האינטרנט או תוכנו; הורדה או העתקה של מידע לטובת גורמים אחרים; וכל שימוש בכריית נתונים, רובוטים או כלים דומים המשמשים לאיסוף וחילוץ נתונים.

7.3 ככל שתשלח לפיסנטרה הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום האתר, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של פיסנטרה בהם, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לפיסנטרה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

8. תכנים מסחריים

8.1 יכול והאתר יכלול תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים או משתמשים, המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. תכנים כאמור יכול שיהיו בטקסט, בתמונות או בקול.

8.2 פיסנטרה לא תישא בכל אחריות לתכנים המסחריים, שיפורסמו באתר. פיסנטרה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות היחידה לתכנים המסחריים ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על המפרסמים. פרסום תכנים מסחריים באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

8.3 כל עסקה שתיעשה בעקבות תכנים מסחריים המתפרסמים באתר יסוכמו ישירות בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. פיסנטרה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תישא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בתכנים המסחריים באתר או ירכשו באמצעותן.

9. שינויים באתר, הפסקת השירות ותמיכה

9.1 על פיסנטרה לא חלה כל חובה על פי תנאי שימוש אלה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האתר. עם זאת, פיסנטרה עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האתר, ועשויה לשדרג באופן אוטומטי את גרסת האתר בו אתה משתמש על גבי מכשיר התקשורת. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאי שימוש אלה יחולו על כל השדרוגים כאמור.

9.2 פיסנטרה תוכל לשנות מעת לעת את מתן השירות באתר, לרבות מבנה השירות, מראהו, היקפו, עיצובו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד פיסנטרה. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג האתר, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שפיסנטרה תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי פיסנטרה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

9.3 בלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית פיסנטרה להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם. עם סיום תנאי שימוש אלה על ידי פיסנטרה: (א) היתר השימוש באתר (ככל וניתן לך) יפקע, ואתה, עם סיום תנאי שימוש אלה, תחדל מכל שימוש נוסף באתר; ו - (ב) אתה תחזיר לפיסנטרה כל רכוש מוחשי אשר כולל את זכויות הקניין הרוחני של פיסנטרה ואת כל ההעתקים שלו ו/או תמחק או תשמיד כל מידע בקשר לכך אשר מוחזק בידך באופן אלקטרוני.

9.4 פיסנטרה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות האתר על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בו. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באתר, אנא הודע למפעיל התחבורה הציבוריתממנו קיבלת את הקנס, אין ביכולת פיסנטרה להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה.

10. מדיניות הפרטיות והגנת המידע

10.1 החברה תשמור בסודיות כל מידע המצוי ברשותה אודות המשתמש, אלא אם כן חויבה היא למסור מידע זה על פי כל דין ו/או במקרים בהם העברת הפרטים לצד שלישי מחויבת לצורך פעילות החברה ו/או מתן השירות למשתמש ו/או לצורך חיוב המשתמש בגינו.

10.2 החברה לא תפגע בפרטיותו של המתשמש ותמלא בעניין זה אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, והוראות כל דין אחר בעניין.

10.3 מובהר ומודגש: פרטי המשתמש כפי שיוקלדו במערכת ימסרו למפעיל התחבורה הציבורית לו שייך הקנס. פרטי אמצעי תשלום, ישמרו בבסיסי הנתונים של החברה ובמאגר המידע המאובטח של פיסנטרה. פיסנטרה לא תהיה אחראית על שימוש שיבוצע ע"י המפעיל בפרטי המשתמש.

10.4 החברה עושה כל שביכולתה כדי לשמור על סודיות נתוני משתמש בשיטות אבטחה מתקדמות המאושרות לשימוש אזרחי באינטרנט. אבטחת המידע באתר החברה נועדה להבטיח זיהוי הלקוח והצפנה של נתוני הזיהוי המועברים בתהליך.

10.5 התקשורת בין דפדפן המשתמש לבין שרתי החברה מוצפנת ומאובטחת. מטרת יצירת הקשר המאובטח הינה למנוע מהמידע המועבר להיחשף לעיני גולשים אחרים וגורמים לא מורשים באינטרנט. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע הנמסר על ידך במהלך הגלישה באתר. החברה לא תישא בכל אחריות במקרים של גילוי ושימוש במידע הנ"ל הנובעים מחדירות בלתי מורשות של אחרים. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.

10.6 במסירת פרטיך באמצעות האתר, הנך מסכים ומאשר, כדלקמן:

10.6.1 אין עליך כל חובה חוקית למסור את המידע, אולם בלא למסור את הנתונים והמידע מתבקשים לא תוכל להשתמש באתר. המידע שנמסר על ידך באמצעות האתר נמסר מבחירתך, מרצונך החופשי והמלא, במידה והחלטת למלא את הפרטים ו/או למסור פרטים אישיים, יחשב הדבר כהסכמה מצדך למסירת הפרטים ואיסופם בהתאם לתנאי תקנון זה והאמור באתר ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמן בקשר לכך.

10.6.2 המידע שנמסר על ידך ישמש למטרות השירות, ובכלל זה, בקרה וניהול השירות. שימוש כאמור יכלול בין היתר, ניתוח, בדיקה, עיבודים סטטיסטיים ואחרים, פילוחים, השוואות ועוד של המידע שתמסור, והכל, על ידי החברה ו/או צדדים שלישיים מטעמה.

10.6.3 המידע שתמסור באמצעות האתר יימסר לחברה אשר תהא רשאית להשתמש בו לשימושים המפורטים בתקנון זה ו/או באתר. החברה שומרת על זכותה להעביר את המידע לצדדים שלישיים על פי שיקול דעתה ככל שיידרש לצורך תפעול השירות.

10.6.4 המידע המזהה שתמסור וכן כל מידע נוסף שיצטבר אודותיך ואודות רכישותיך יישמר במאגר מידע של החברה. החברה ו/או מי מטעמה תנהגנה בכל מידע שתמסור בהתאם להוראות כל דין, ובכלל זה, בהתאם להוראות הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ותקנותיו.

10.6.5 הנך מסכים לקבל פניות ו/או דיוורים ו/או מסרים אלקטרוניים בקשר עם השירות וביצועו בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים לטלפון נייד ו/או פקסימיליה ו/או טלפון (טלפון נייח או נייד) ו/או באמצעות מערכת חיוג אוטומטיות (לטלפון נייח או נייד) ו/או בדואר רגיל או בכל דרך אחרת, בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באתר.

אם אינך מעוניין לקבל פניות כאמור לעיל, לרבות שלא להיכלל ברשימות דיוור, ו/או שהנך מעוניין בהסרת המידע ביחס אליך ממאגרי המידע של החברה, הנך חייב לשלוח הודעה על כך בדואר רשום/אלקטרוני לחברה, לפי פרטי יצירת הקשר המופיעים מטה, ואולם, מובהר כי במקרה כזה, הודעה כאמור מצדך משמעה הסרת רישומך מהמערכת והפסקת השתתפותך בשירות באופן מיידי.

10.7 סוג המידע שנאסף

מעבר למידע האישי שנאסף עליך בעת השימוש באתר, כמפורט בתקנון זה, ייתכן כי ייאסף מידע לא אישי, כמפורט להלן:

10.7.1 מידע לא אישי הוא מידע שאינו מזהה אותך אישית. זהו מידע אנונימי, סטטיסטי ומצטבר שנאסף באופן פסיבי (כלומר, מבלי שתיעשה כל פעולה של מסירת מידע על ידי המשתמש). בדומה לאתרים רבים אחרים, ייתכן וייאסף באופן אוטומטי מידע לא אישי, אשר ינותח על ידי החברה ו/או מי מטעמה על מנת להעריך את האופן שבו המבקרים משתמשים באתר ולצורך ניהול האתר, שיפורו וקידום השירות. המידע הלא אישי עשוי להיגלות לאחרים ולהישמר לצמיתות בארכיונים לצורך שימוש עתידי.

10.7.2 דפדפן האינטרנט שלך והאתר מעבירים באופן אוטומטי ובעילום שם, חלק מאותו המידע הלא אישי שיתכן וייאסף, שעשוי לכלול את הדפים בהם ביקרת באתר, כתובות URL של אתרי אינטרנט בהם ביקרת, סוג הדפדפן שלך, התאריך והשעה בהן נכנסת לאתר, כתובת פרוטוקול האינטרנט (ה-IP) שממנה פנית, חומרים שהורדת מהאתר וכיו"ב. המידע הלא אישי נאסף בעזרת כלים וטכנולוגיות שונות כגון איסוף כתובת IP, קובצי cookies ("עוגיות"), תגי אינטרנט, ובטכנולוגיות אחרות לצורכי ניתוח המידע ולשירותי התאמה אישית.

10.7.3 "עוגייה" (Cookie) – היא פיסת מידע ששולח האתר על דפדפן האינטרנט שלך כדי לאפשר לזהות ביקורים עתידיים של מחשב זה ולסייע לאתר לזכור מידע לגביך ולגבי העדפותיך – המידע שנאסף בדרך זו אינו מידע מזהה. האתר משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. "עוגיות זמניות" (Sessions Cookies) היא "עוגייה" אשר תימחק מהמחשב שלך כאשר תסגור את הדפדפן או כאשר תכבה את המחשב. "עוגיות זמניות" משמשות לשיפור הגלישה באתרי אינטרנט ולאיסוף מידע סטטיסטי. "עוגייה קבועה" (Persistent Cookie) היא עוגייה קבועה יותר הממוקמת בדיסק הקשיח במחשב שלך עד למחיקתה על ידך. "עוגיות" אלו מאחסנות מידע על גבי המחשב שלך למטרות אחדות, כגון מידע מסוים שמסרת בעבר לאתר, סיוע לקבוע אלו חלקים באתר נחשבים בעלי ערך רב יותר בעיני המשתמשים ולעיצוב האתר בהתאם להעדפות המשתמשים. יש באפשרותך להגדיר את הדפדפן שלך כך שיתריע בפניך בשעה ש"עוגייה" (cookie) נשלחת. כמו כן, אם אינך רוצה לקבל "עוגייה", תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך (אם הדפדפן שלך מתיר זאת), אולם הדבר יכול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו. קישור לאתרים של צדדים שלישיים, האתר עשוי לכלול קישוריות ו/או הפניות לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד. אם תיגש לקישורים אלה, תעזוב את האתר. החברה לא בדקה את אתרי צדדים שלישיים אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם ובכל מקרה אין התקנון של האתר חל על אתרים אלו. לפיכך אין החברה מאשרת אתרים אלה או יוצרת מצג כלשהו לגביהם או כל מידע, תוכנה, מוצרים או חומרים הנמצאים בהם, או לגבי כל תוצאה העשויה לנבוע מן השימוש בהם. ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריותך בלבד. כאשר אתה עובר לקישורים, עליך לעיין בתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות וביתר התנאים באתר המקושר ולנהוג על פי הכתוב בהם. המידע האישי שאתה בוחר למסור לצדדים שלישיים אינו מכוסה על ידי תקנון זה.

11. אבטחת המידע

החברה ו/או מי מטעמה משתמשים באמצעי הגנה ואבטחת מידע התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באתרי אינטרנט מסוגה של מערכת זו. למרות האמור, קיים סיכון של חדירה לאתר ו/או למאגרי הנתונים של האתר ו/או לתעבורת הנתונים בין המחשב לבין המחשבים והשרתים שבשימוש החברה לצורך הפעלת האתר והשירות, ולהיפך.

הינך מאשר בזה כי החברה לא תהה אחראית לכל נזק שיגרם לך מכל סוג שהוא, במישרין או בעקיפין, אם יגרם, כתוצאה מחדירה לאתר ו/או למאגרי הנתונים של האתר ו/או לתעבורת הנתונים כאמור על כל התוצאות העשויות לנבוע מכך, וזאת ככל שהחברה נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת חדירות שכאלה.

11.1 כללי

בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות בגין נזקים כלשהם (לרבות, אך לא רק, ישירים, עקיפים, עונשים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות נזקים הנובעים מאובדן רווחים, מאובדן נתונים, אובדן מסמכים, שחזור קבצים, הפרעה למהלך העסקים וכיוצ"ב) כתוצאה משימוש, מאי יכולת להשתמש או מתוצאות השימוש באתר, או בתכני האתר, תהא אשר תהא עילת התביעה או סיבת הנזק, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת, על אף האמור בכל דין או הסכם. הסעד היחיד המוקנה לך בכל מקרה ועל אף האמור בכל דין, הינו הפסקת השימוש באתר.

אם ייקבע כי חלק כלשהו של התקנון אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי הגבלת האחריות, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם.

ויתר צד, מפורשת או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים, לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.

11.2 זכות לעיין במידע

הנך זכאי לעיין בעצמך או על ידי בא כוח מורשה בכתב או על ידי אפוטרופוס אם מונה לך במידע שעליך המוחזק במאגר מידע. אם עיינת במידע עליך ומצאת כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן הינך רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע, לפי הפרטים בסעיף "צור קשר" להלן. במקרה כאמור החברה תפעל בהתאם להוראות הדין.

דין וסמכות שיפוט

על שימוש אלה ועל פרשנותם יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מתנאי שימוש אלה.

13. הגבלת אחריות

13.1 ידוע לך ומובהר לך כי שירות תשלום קנסות באמצעות האינטרנט ובאפליקציה מסופק לך כמות שהוא ("AS-IS") וייתכן שיהיו בו תקלות, שיבושים, והפסקות מכל סוג שהוא ולכל זמן שהוא.

13.2 החברה לא תישא בכל אחריות לנזק, אי-נוחות, אובדן או עוגמת נפש שעשויים להיגרם לך, במישרין או בעקיפין, כתוצאה משימוש באתר לרבות הפסקת השימוש באתר מכל סיבה שהיא ו/או בגין הגבלות הכרוכות בשימוש במערכת ו/או הפסקות ושיבושים במערכת ו/או חוסר תאימות המערכת לצרכיך וכל נזק ו/או הפרעה אחרת כתוצאה מהשימוש במערכת. [האם רלוונטי?]

13.3 אין ולא יהיו לך כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או נגד מי מטעמה ו/או משרד התחבורה ו/או בעלי מניותיהם, מנהליהם או עובדיהם מכל מין וסוג שהוא בקשר עם האתר, ו/או בקשר עם כל הנובע או הקשור לכך, והינך מוותר על כל טענה בעניין זה.

14. שונות

14.1 אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בתנאי שימוש אלה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.

14.2 פיסנטרה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמש, עם הטמעתם באתר. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באתר זה נכון לתאריך שבו האתר עודכן לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי לתנאי שימוש אלה. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.

14.3 פיסנטרה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.

14.4 אי מימוש זכויותיה של פיסנטרה על פי תנאי השימוש אין משמעו כי פיסנטרה מוותרת עליהן.

14.5 פיסנטרה תהא רשאית להודיע או לעדכן את המשתמש בנושאים שתמצא לנכון באופן המפורט לעיל וככל שלא פורט באופן דווקני, באמצעות הדואר האלקטרוני של המשתמש.

14.6 המשתמש אינו רשאי להעביר ו/או להמחות את זכויותיו לאחר.

15. פרטי התקשרות

פיסנטרה בע"מ, שבטי ישראל 45, רמת השרון.